area of bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area of bearing

  * kỹ thuật

  diện tích gối tựa

  mặt tựa

  mặt tỳ

  cơ khí & công trình:

  mặt đỡ