area of base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of base

    * kỹ thuật

    diện tích nền