area opaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area opaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area opaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area opaca.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area opaca

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng đục