area grouting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area grouting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area grouting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area grouting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area grouting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phụt điện