area of force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of force

    * kỹ thuật

    biểu đồ lực

    xây dựng:

    diện tích biểu đồ lực