area ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area ratio

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tỉ số tiết điện