area adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area adjustment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area adjustment

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bình sai diện tích