area ceisi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area ceisi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area ceisi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area ceisi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area ceisi

    * kỹ thuật

    y học:

    trụi tóc lông (như alopecia areata)