area bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area bank

    * kinh tế

    ngân hàng khu vực