area centralis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area centralis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area centralis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area centralis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area centralis

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng trung tâm