area school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area school

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường học của khu vực