area sponglosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area sponglosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area sponglosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area sponglosa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area sponglosa

    * kỹ thuật

    y học:

    vùng xốp