area sampling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area sampling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area sampling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area sampling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area sampling

    * kinh tế

    sự lấy mẫu theo khu vực