area of shower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of shower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of shower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of shower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of shower

    * kỹ thuật

    đới mưa