area of circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of circle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of circle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    diện tích vòng tròn