area density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area density

    * kỹ thuật

    mật độ bề mặt