sphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sphere.

Từ điển Anh Việt

 • sphere

  /sfiə/

  * danh từ

  hình cầu, khối cầu, quả cầu; mặt cầu

  (thơ ca) bầu trời, vũ trụ; thiên thể

  khu vực, phạm vi (hoạt động, quyền lực...); vị trí xã hội; môi trường

  sphere of action: khu vực ảnh hưởng

  that does not come withing my sphere: việc ấy không thuộc phạm vi quyền lực của tôi

  it is a great mistake ot take him out of his sphere: đưa nó ra khỏi môi trường của nó là một sai lầm lớn

  doctrine of the sphere

  hình học và lượng giác cầu

  * ngoại động từ

  cho vào trong một quả cầu

  làm thành hình cầu

  (thơ ca) tâng bốc lên tận mây xanh

 • sphere

  hình cầu, mặt cầu

  s. of inversion hình cầu nghịch đảo

  celestial s. (thiên văn) thiê cầu

  circumsribed s. hình cầu ngoại tiếp

  director s. mặt cầu chuẩn

  escribed s. hình cầu bàng tiếp

  imaginary s. hình cầu ảo

  inscribed s. hình cầu nội tiếp

  limit s. mặt cầu giới hạn

  null s. hình cầu điểm

  point s. hình cầu điểm

  proper s. hình cầu chân chính

  oriented s. hình cầu định hướng

  osculating s. hình cầu mật tiếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sphere

  * kinh tế

  lãnh vực

  phạm vi

  * kỹ thuật

  bi

  hình cầu

  hình quả cầu

  mặt cầu

  quả cầu

  quả cầu nhỏ

  viên

  toán & tin:

  mặt cầu, hình cầu

  hình cầu, mặt cầu

  y học:

  cầu

  cơ khí & công trình:

  khối cầu

  xây dựng:

  phạm vi lĩnh vực

  điện:

  phẳng đều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sphere

  a particular environment or walk of life

  his social sphere is limited

  it was a closed area of employment

  he's out of my orbit

  Synonyms: domain, area, orbit, field, arena

  any spherically shaped artifact

  the geographical area in which one nation is very influential

  Synonyms: sphere of influence

  a solid figure bounded by a spherical surface (including the space it encloses)

  a three-dimensional closed surface such that every point on the surface is equidistant from the center

  Similar:

  sector: a particular aspect of life or activity

  he was helpless in an important sector of his life

  celestial sphere: the apparent surface of the imaginary sphere on which celestial bodies appear to be projected

  Synonyms: empyrean, firmament, heavens, vault of heaven, welkin