region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của region.

Từ điển Anh Việt

 • region

  /'ri:dʤn/

  * danh từ

  vùng, miền

  a mountainous region: miền đồi núi

  the abdominal region: (giải phẫu) vùng bụng

  tầng lớp (quyển khí...)

  lĩnh vực

  the region of metaphysics: lĩnh vực siêu hình học

  khoảng

  this costs in the region of 500d: cái đó giá trong khoảng 500 đồng

  lower (nether) regions

  địa ngục, âm ti

  upon regions

  trời, thiên đường

 • region

  vùng, miền

  r. of acceptance (thống kê) miền nhận

  r. of convergence miền hội tụ

  r. of rationality miền hữu tỷ

  acceptance r. miền nhận

  admissible r. miền chấp nhận được

  closed r. miền đóng

  coefficiant r. (giải tích) miền các hệ số

  columnar r. vùng cột

  critical (thống kê) miền giới hạn

  doubtful r. (thống kê) miền nghi ngờ

  doubly connected r. miền nhị liên

  forbidden r. vùng cấm

  majorizing r. (giải tích) miền trội

  multiply connected r. miền đa liên

  neighbouring r. miền lân cận

  open r. miền mở

  polyhedral r. miền đa diện

  rejection r. miền bác bỏ (giả thiết)

  similar r. (thống kê) miền đồng dạng

  simple r. miền đơn diệp

  sinply connected r. (giải tích) miền đơn liên

  slit r. miền cắt

  spherical r. miền cầu

  stability r. (điều khiển học) miền ổn định

  star r. miền hình sao

  strip r. (giải tích) miền dải

  unbiased critical r. miền tới hạn không chệch

  zero-free r. (giải tích) miền không chứa không điểm (của hàm số)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • region

  * kinh tế

  địa phương

  khu vực

  lĩnh vực

  miền

  vùng

  vùng miền

  * kỹ thuật

  đám

  khoảng

  khu

  khu vực

  lĩnh vực

  miền

  phạm vi

  môi trường:

  lớp (khí quyển)

  xây dựng:

  miền vùng khoảng

  toán & tin:

  miền, đăng ký

  miền, vùng

  vùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • region

  the extended spatial location of something

  the farming regions of France

  religions in all parts of the world

  regions of outer space

  Synonyms: part

  a large indefinite location on the surface of the Earth

  penguins inhabit the polar regions

  the approximate amount of something (usually used prepositionally as in `in the region of')

  it was going to take in the region of two or three months to finish the job

  the price is in the neighborhood of $100

  Synonyms: neighborhood

  a knowledge domain that you are interested in or are communicating about

  it was a limited realm of discourse

  here we enter the region of opinion

  the realm of the occult

  Synonyms: realm

  Similar:

  area: a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve

  in the abdominal region