regionalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regionalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regionalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regionalize.

Từ điển Anh Việt

  • regionalize

    xem regionalise