regionality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regionality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regionality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regionality.

Từ điển Anh Việt

  • regionality

    * danh từ

    tính địa phương, tính phân vùng