kill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kill.

Từ điển Anh Việt

 • kill

  /kil/

  * ngoại động từ

  giết, giết chết, làm chết, diệt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to be killed on the spot: bị giết ngay tại chỗ

  to kill one's time: giết thì giờ

  to kill a colour: làm chết màu

  ngả, giết làm thịt (một con bò...)

  tắt (máy...); làm át, làm lấp (tiếng...)

  the drums kill the string: tiếng trống làm át tiếng đàn dây

  làm tiêu tan, làm hết (hy vọng...)

  làm khỏi, trừ diệt (bệnh, đau...)

  làm thất bại, làm hỏng; bác bỏ

  to kill a bill: bác bỏ một dự luật (ở quốc hội...)

  làm phục lăn, làm choáng người, làm thích mê, làm cười vỡ bụng

  got up (dolled up, dressed) to kill: diện choáng người làm cho thiên hạ phục lăn

  the story nearly killed me: câu chuyện làm cho tôi cười gần chết

  gây tai hại, làm chết dở

  to kill somebody with kindness: vì ân cần tử tế quá mà gây tai hại cho ai

  (thể dục,thể thao) bạt một cú quyết định (quần vợt); chận đứng (bóng đá)

  (kỹ thuật) ăn mòn

  * nội động từ

  giết, giết chết

  giết thịt được

  pigs do not kill well at that age: lợn vào tuổi này giết thịt chưa được tốt

  to kill off

  giết sạch, tiêu diệt

  to kill by inches

  giết dần, giết mòn

  to kill two birds with one stone

  (xem) bird

  to laugh fit to kill

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cười vỡ bụng

  * danh từ

  sự giết

  thú giết được (trong cuộc đi săn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • kill

  the destruction of an enemy plane or ship or tank or missile

  the pilot reported two kills during the mission

  cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly

  This man killed several people when he tried to rob a bank

  The farmer killed a pig for the holidays

  thwart the passage of

  kill a motion

  he shot down the student's proposal

  Synonyms: shoot down, defeat, vote down, vote out

  be fatal

  cigarettes kill

  drunken driving kills

  be the source of great pain for

  These new shoes are killing me!

  overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration

  The comedian was so funny, he was killing me!

  hit with so much force as to make a return impossible, in racket games

  She killed the ball

  hit with great force

  He killed the ball

  deprive of life

  AIDS has killed thousands in Africa

  cause the death of, without intention

  She was killed in the collision of three cars

  mark for deletion, rub off, or erase

  kill these lines in the President's speech

  Synonyms: obliterate, wipe out

  tire out completely

  The daily stress of her work is killing her

  cause to cease operating

  kill the engine

  destroy a vitally essential quality of or in

  Eating artichokes kills the taste of all other foods

  Similar:

  killing: the act of terminating a life

  Synonyms: putting to death

  stamp out: end or extinguish by forceful means

  Stamp out poverty!

  toss off: drink down entirely

  He downed three martinis before dinner

  She killed a bottle of brandy that night

  They popped a few beer after work

  Synonyms: pop, bolt down, belt down, pour down, down, drink down