putting to death nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting to death nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting to death giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting to death.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • putting to death

    Similar:

    killing: the act of terminating a life

    Synonyms: kill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).