putting iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting iron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • putting iron

    Similar:

    putter: the iron normally used on the putting green

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).