putting surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting surface.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • putting surface

    Similar:

    green: an area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course

    the ball rolled across the green and into the bunker

    Synonyms: putting green

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).