putting-ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting-ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting-ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting-ground.

Từ điển Anh Việt

  • putting-ground

    * danh từ

    xem putting-green