putting green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting green.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • putting green

    Similar:

    green: an area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course

    the ball rolled across the green and into the bunker

    Synonyms: putting surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).