putting-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting-hole.

Từ điển Anh Việt

  • putting-hole

    * danh từ

    lỗ chơi gôn