putting-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putting-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putting-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putting-green.

Từ điển Anh Việt

  • putting-green

    /'pʌtiɳgri:n/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) khoảng co mềm quanh lỗ (sân gôn)