down-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

down-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm down-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của down-line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • down-line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hướng truyền xuống