shoot-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoot-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoot-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoot-out.

Từ điển Anh Việt

  • shoot-out

    * danh từ

    cuộc đấu súng