shoot craps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoot craps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoot craps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoot craps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shoot craps

    play a game of craps

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).