pearl buck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl buck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl buck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl buck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearl buck

    Similar:

    buck: United States author whose novels drew on her experiences as a missionary in China (1892-1973)

    Synonyms: Pearl Sydenstricker Buck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).