pearl-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl-fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearl-fish

    Similar:

    pearlfish: found living within the alimentary canals of e.g. sea cucumbers or between the shells of pearl oysters in or near shallow seagrass beds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).