pearl-fishing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl-fishing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl-fishing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl-fishing.

Từ điển Anh Việt

  • pearl-fishing

    * danh từ

    việc mò ngọc trai, nghề mò ngọc trai