pearl fishery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl fishery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl fishery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl fishery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearl fishery

    a fishery where they fish for pearl oysters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).