pearl grey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl grey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl grey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl grey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearl grey

    of a grey with a pearly tinge

    Synonyms: pearl gray

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).