pearl barley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl barley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl barley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl barley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearl barley

    barley ground into small round pellets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).