buckram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buckram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buckram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buckram.

Từ điển Anh Việt

 • buckram

  /'bʌkrəm/

  * danh từ

  vải thô hồ cứng (để bọc sách...)

  sự cứng đờ, sự cứng nhắc (thái độ)

  vẻ mạnh bề ngoài; vẻ cứng cỏi bề ngoài

  men in buckram; buckram men

  người không có thật

  * tính từ

  hồ cứng (vải...)

  cứng nhắc

  làm ra bộ cứng cỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • buckram

  a coarse cotton fabric stiffened with glue; used in bookbinding and to stiffen clothing

  stiffen with or as with buckram

  buckram the skirt

  Similar:

  starchy: rigidly formal

  a starchy manner

  the letter was stiff and formal

  his prose has a buckram quality

  Synonyms: stiff