bankrupt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bankrupt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bankrupt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bankrupt.

Từ điển Anh Việt

 • bankrupt

  /'bæɳkrəpt/

  * danh từ

  người vỡ nợ, người phá sản

  (thông tục) người mắc nợ không trả được

  * tính từ

  vỡ nợ, phá sản

  to go bankrupt: bị vỡ nợ, phá sản

  thiếu, không có, mất hết

  to be morally bankrupt: không có đạo đức

  to be bankrupt of one's honour: bị mất hết danh dự

  * ngoại động từ

  làm vỡ nợ, làm phá sản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bankrupt

  * kinh tế

  công ty phá sản

  khánh tận

  làm phá sản

  người khánh tận

  người phá sản

  người vỡ nợ

  phá sản

  vỡ nợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bankrupt

  someone who has insufficient assets to cover their debts

  Synonyms: insolvent

  reduce to bankruptcy

  My daughter's fancy wedding is going to break me!

  The slump in the financial markets smashed him

  Synonyms: ruin, break, smash

  financially ruined

  a bankrupt company

  the company went belly-up

  Synonyms: belly-up