bankruptcy notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bankruptcy notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bankruptcy notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bankruptcy notice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bankruptcy notice

    * kinh tế

    thông báo phá sản