bankruptcy of contractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bankruptcy of contractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bankruptcy of contractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bankruptcy of contractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bankruptcy of contractor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà thầu bị phá sản