bankruptcy law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bankruptcy law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bankruptcy law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bankruptcy law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bankruptcy law

    * kinh tế

    luật phá sản