insolvent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insolvent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insolvent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insolvent.

Từ điển Anh Việt

 • insolvent

  /in'sɔlvənt/

  * tính từ

  không trả được nợ

  về những người không trả được nợ

  insolvent laws: luật lệ về những người không trả được nợ

  không đủ để trả hết nợ

  insolvent inheritance: của thừa kế không đủ để trả hết nợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insolvent

  unable to meet or discharge financial obligations

  an insolvent person

  an insolvent estate

  Antonyms: solvent

  Similar:

  bankrupt: someone who has insufficient assets to cover their debts