belly-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belly-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belly-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belly-up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • belly-up

    Similar:

    bankrupt: financially ruined

    a bankrupt company

    the company went belly-up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).