demolish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demolish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demolish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demolish.

Từ điển Anh Việt

 • demolish

  /di'mɔliʃ/

  * ngoại động từ

  phá huỷ; đánh đổ

  to demolish a doctrine: đánh đổ một học thuyết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • demolish

  * kỹ thuật

  làm hư hỏng

  phá hủy

  xây dựng:

  kéo đổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demolish

  destroy completely

  the wrecking ball demolished the building

  demolish your enemies

  pulverize the rebellion before it gets out of hand

  Synonyms: pulverize, pulverise

  defeat soundly

  The home team demolished the visitors

  Synonyms: destroy

  Similar:

  crush: humiliate or depress completely

  She was crushed by his refusal of her invitation

  The death of her son smashed her

  Synonyms: smash