pulverise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulverise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulverise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulverise.

Từ điển Anh Việt

 • pulverise

  /'pʌlvəraiz/ (pulverizator) /'pʌlvəraizeitə/ (pulverise) /'pʌlvəraiz/

  * ngoại động từ

  tán thành bột, giã nhỏ như cám; phun bụi nước

  (nghĩa bóng) đạp vụn tan thành, phá huỷ hoàn toàn

  * nội động từ

  bị đạp vụn tan tành, nát vụn như cám; thành bụi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pulverise

  Similar:

  demolish: destroy completely

  the wrecking ball demolished the building

  demolish your enemies

  pulverize the rebellion before it gets out of hand

  Synonyms: pulverize

  powderize: become powder or dust

  When it was blown up, the building powderized

  Synonyms: pulverize, powderise

  powderize: make into a powder by breaking up or cause to become dust

  pulverize the grains

  Synonyms: powderise, powder, pulverize