powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powder.

Từ điển Anh Việt

 • powder

  /'paudə/

  * danh từ

  bột; bụi

  (y học) thuốc bột

  phấn (đánh mặt)

  thuốc súng

  food for powder

  bia thịt, bia đỡ đạn

  not worth powder and shot

  không đáng bắn, không đáng để chiến đấu cho

  put more powder into it!

  hãy hăng hái lên một chút nữa nào!

  smell of powder

  kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn

  * ngoại động từ

  rắc bột lên, rắc lên

  to powder with salt: rắc muối

  thoa phấn, đánh phấn (mặt, mũi...)

  trang trí (bề mặt cái gì...) bằng những điểm nhỏ

  ((thường) động tính từ quá khứ) nghiền thành bột, tán thành bột

  powdered sugar: đường bột

  powdered milk: sữa bột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • powder

  * kinh tế

  bột

  * kỹ thuật

  bột

  bụi

  nghiền thành bột

  thuốc nổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • powder

  a solid substance in the form of tiny loose particles; a solid that has been pulverized

  Synonyms: pulverization, pulverisation

  any of various cosmetic or medical preparations dispensed in the form of a pulverized powder

  apply powder to

  She powdered her nose

  The King wears a powdered wig

  Similar:

  gunpowder: a mixture of potassium nitrate, charcoal, and sulfur in a 75:15:10 ratio which is used in gunnery, time fuses, and fireworks

  powderize: make into a powder by breaking up or cause to become dust

  pulverize the grains

  Synonyms: powderise, pulverize, pulverise