destroy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destroy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destroy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destroy.

Từ điển Anh Việt

 • destroy

  /dis'trɔi/

  * ngoại động từ

  phá, phá hoại, phá huỷ, tàn phá, tiêu diệt

  làm mất hiệu lực, triệt phá

  to destroy oneself: tự sát

 • destroy

  triệt tiêu, phá huỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • destroy

  * kinh tế

  bất hữu dụng

  * kỹ thuật

  bãi bỏ

  bỏ đi

  dẹp

  diệt trừ

  gạch bỏ

  hủy bỏ

  khử

  phá hoại

  phá hỏng

  phá hủy

  phá thai

  phế bỏ

  tàn phá

  thủ tiêu

  triệt tiêu

  vô hiệu hóa

  xóa

  xây dựng:

  hủy diện

  kết liễu

  tiêu hủy

  trung lập hóa

  xóa nhòa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • destroy

  do away with, cause the destruction or undoing of

  The fire destroyed the house

  Synonyms: destruct

  destroy completely; damage irreparably

  You have ruined my car by pouring sugar in the tank!

  The tears ruined her make-up

  Synonyms: ruin

  put (an animal) to death

  The customs agents destroyed the dog that was found to be rabid

  the sick cat had to be put down

  Synonyms: put down

  Similar:

  demolish: defeat soundly

  The home team demolished the visitors