destroy by fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destroy by fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destroy by fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destroy by fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • destroy by fire

  * kỹ thuật

  đốt

  làm cháy

  vật lý:

  phá hủy bằng lửa

  thiêu cháy