destroyer escort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destroyer escort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destroyer escort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destroyer escort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • destroyer escort

    warship smaller than a destroyer; designed to escort fleets or convoys

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).